KİŞİSEL GELİŞİM KURSLARI ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI
 

KVKK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Giriş

Sevinç Eğitim Kurumları (bundan böyle Eğitim Kurumu olarak anılacaktır) 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) göre veri sorumlusudur ve KVKK madde 10’da belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 01.04.2018 tarihi itibariyle işbu Aydınlatma Metni bilgilerinize sunulmuştur.  Buna ilişkin olarak KVKK çerçevesinde, Eğitim Kurumu tarafından temin edilen kişisel veriler, Eğitim Kurumu nezdinde kaydedilmekte ve güvenli şekilde saklanmaktadır. Kaydedilerek saklanan verilerin kanunların emrettiği, ilgili yasal mevzuatın izin verdiği ve/veya veri sahibin açık rızasının bulunduğu durumlarda işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Eğitim Kurumu nezdinde kayıt altında bulunan ve saklanan verilerin güvenliği ile yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi, yine Eğitim Kurumu tarafından her türlü idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Kişisel Verilerin Saklanması Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği ya da hukuken gerekli olan süreler boyunca işlenecek ve saklanacaktır. Söz konusu sürelerin dolması halinde ve kişisel verilerin daha uzun sürelerle tutulmasını gerektiren farklı bir hukuki sebep bulunmadığı müddetçe kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek ya da anonimleştirilecektir.

Tanımlar

İşbu Aydınlatma metninde kullanılan tanımların uygulanmasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 2. Maddesine kapsamında; 

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, 

b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, 

c) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi

ç) Özel Nitelikli veri: kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,  

e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

f) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi

h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,  

ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, yani Eğitim Kurumunu,

ifade eder.

2.  Genel Nitelikteki Kişisel Verileriniz

Eğitim Kurumu, öğrenci adı-soyadı, öğrencinin kimlik bilgilerinin, öğrencinin iletişim bilgisinin, kayıtlı bulunduğu ve veya daha önce kaydolmuş olduğu okul bilgilerinin, eğitim durumu, velisinin adı-soyadı, velinin iletişim bilgileri elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle işlenmektedir.

3.  Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve Amacı 

Kişisel verileriniz Eğitim Kurumumuz tarafından elektronik ve fiziki formlar, tarafımıza ibraz edeceğiniz dokümanlar ile toplanabilmekte ve işbu maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için işlenebilmektedir. Eğitim Kurumu tarafından toplanan veli ve öğrenciye ilişkin kişisel veriler KVKK‘da belirtildiği üzere, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ve ilkelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarca işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Eğitim Kurumu’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı müdürlükleri, Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi durumunda açık rıza alınmadan işlenebilecektir. 

Eğitimi Kurumuzca genel nitelikteki kişisel verileriniz işlenme amaçları aşağıdaki gibidir: 

I) Kayıt ve Organizasyon Sağlanması
 • Eğitim Kurumlarına kayıt yapılması,
 • Başvuru yapmak istediği atölye çalışmasının kayıtlarının takibi ve organizasyonu,
 • Sevinç girişimcilik ve benzeri programlarının kayıtlarının takibi ve organizasyonu,
 • Eğitim Kurumlarının hizmetlerinden ilgili kişi tarafından belirtilen vasıtalarla bilgi almak ve hizmetlerden haberdar olmak için,
 • Herhangi bir hususta Eğitim Kurumunun ilgili kişinin iletmiş olduğu soru ve cevaplarına, şikayet ya da yorumlarına dönüş sağlaması için,
 • Sevinç Performans Değerlendirme Sisteminde öğrencinin performansının takibi için
 • Eğitim Kurumu içi operasyonlarını yürütebilmesi,
 • Eğitim Kurumları bağlantılı ve ilgili bilişim hizmeti veren tedarikçi şirketler arasındaki koordinasyonun ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi,
 • Eğitim Kurumu’nun verdiği hizmetlerin geliştirilmesi, düzenlenmesi, planlanması amacıyla işlenmektedir.
II) Tanıtım ve Hizmetlerimizin Geliştirilmesi
 • Reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kalite standartlarının arttırılması,
 • Akdedilmiş veya akdedilecek sözleşme ile verilecek hizmetlerin kalite ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Öğrencilerin Eğitim Kurumu’nun ürün ve hizmetlerinden faydalanılması sağlanması amacıyla işlenmektedir.
III) İletişim Kurulması
 • Eğitim Kurum’u nezdinde gelişen olaylar ile ilgili velilere bilgi iletilmesi,
 • Veli ile iletişim sağlanması ve öğrenci hakkında, Eğitim Kurumunun hizmeti ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi,
 • Veli ve öğrenci memnuniyetinin sağlanması için anketler gerçekleştirilmesi,
 • Sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması, ve benzeri uygulamalar kişisel verilerin işlenmesi örnekleridir.
IV) Veri güvenliğinin sağlanması
 • Kamu ve özel sektör firmaları tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunulması,
 • Yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Eğitim Kurumu, kişisel verileri, akdedilen kayıt sözleşmesi sırasında ve/veya sonrasında, yazılı ve/veya sözlü, elektronik ortamlarda ve diğer her türlü yasal yollarla ilgili birim ve/veya işletmeleri vasıtasıyla toplamaktadır. Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Eğitim Kurumunun çalışma birimleri, internet sitelerimiz, mobil uygulamalar, SMS kayıtları, e-posta adresleri, sosyal medya mecraları, ses kaydı yapılmayan çağrı merkezlerimiz vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

5.  İşlenen Verilerin Aktarılması ve Paylaşılması

Eğitim Kurumu tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, yasal mevzuatlar kapsamında ve Eğitim kurumunun yükümlülükleri gereği, Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ile diğer tüm yetkili kamu kuruluşları ile, hukuk büroları, mali müşavirlikler, Eğitim Kurumumuzda görevli danışmanlar, denetçiler, Eğitim Kurumumuza bilişim hizmeti ve siber güvenlik hizmeti veren tedarikçiler veya Eğitim Kurumu’nun hissedarı olduğu veya Eğitim Kurumu’na hissedar olan şirket ve şahıslar  ile yalnızca açık rıza bulunması halinde aktarılabilecektir. Kişisel veriler, Eğitim Kurumu ile akdedilen veya akdedilecek sözleşme kapsamında verilecek hizmetler ile ilgilisi olan taraflarla KVKK’nın 4. Maddesi kapsamında belirlenmiş ilkeler göz önünde bulundurularak paylaşılmaktadır. 

6.  Kişisel Verileri İşleme Süresi

Veli ve öğrencilere ilişkin kişisel veriler, yasal mevzuatta gösterilen süreler doğrultusunda veya verilerin tutulma amaçlarının ortadan kalkması anına kadar işlenebilecektir. Hukuken gereken durumlar ile meşru sebeplerin bulunmaması halinde, Eğitim Kurumu nezdinde oluşturulan yok etme ve anonim hale getirme prosedürleri çerçevesinde, işlediği ve sakladığı verileri re’sen silecek ve anonim hale getirecektir. 

7.  Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Eğitim Kurumu tarafından işlenen ve saklanan kişisel verilere ilişkin olarak veri sahipleri,

7.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
7.2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
7.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını
öğrenme,
7.4. Yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
7.5. Kişisel verilerin eksik veya hatalı işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve verilerin aktarıldığı üçüncü şahıslara bu düzenlemelerin bildirilmesini isteme,
7.6. Yürürlükteki Yasal Mevzuat kapsamında işlenen ve saklanan kişisel verilerin, işlenme ve saklama nedenlerinin ortadan kalkması nedeniyle, silinmesini veya yok edilmesini isteme ile paylaşılan üçüncü kişilere bu talebin bildirilmesini isteme,
7.7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
7.8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

8.  Kişisel Verilerinizin Güvenliği 

Eğitim Kurumu, kişisel verilerin,

8.1. Hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme,
8.2. Hukuka aykırı olarak erişilebilmesini önleme,
8.3. Muhafazasını sağlamaya yönelik olarak, verilere erişim izni olan yetkili personellerin bilgilendirilmesi ve gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına alınması, elektronik ortamda bulunan veriler ile ilgili gerekli teknik şifreleme ve muhafaza işlemleri, fiziki olarak erişimin elektronik kart sahibi ve yetkilendirilmiş personel aracılığı ile yapılabilmesi gibi teknik ve idari tedbirleri almıştır.

9. Kişisel Veri Sahiplerinin Eğitim Kurumuna Başvuruları

Eğitim Kurumu, yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında mevcut hakların kullanılması noktasında, veri sahiplerinin veya ibraz edilecek geçerli ve noterlikçe düzenlenmiş vekaletnameye sahip yasal temsilcilerinin taleplerini, kimliklerinin tespiti sağlanmak kaydı ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, yetkili resmi kurumlarca düzenlenmiş kimlik belgesi yerine geçer evrak) Eğitim Kurumu’na hitaben yazılacak dilekçe ile işleme alır. İşbu dilekçenin ekine …..  linkinde bulunan “KVKK Başvuru Formu” eklenmesi gerekmektedir. Eğitim Kurumu yine yürürlükteki yasal mevzuattaki hükümler çerçevesinde gerekli bilgilendirme ve talep edilen işlemin gerçekleştirilmesini sağlar. 

ELEKTRONİK ORTAMDA AÇIK RIZA BEYANI

Genel Nitelikli Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza

Tarafıma sunulan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini okudum ve anladım. İlgili metinde belirtilen genel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine ve Sevinç Eğitim Kurumları tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler Eğitim Kurumumuzun hizmetlerinin yerine getirebilmesi için paylaşılması zorunlu olan ve Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine ve Eğitim Kurumu ile akdedilen veya akdedilecek sözleşme kapsamında verilecek dijital hizmetler veren tedarikçi şirketler ile paylaşılmasına, 

 • Açık Rıza Veriyorum. 
 • Açık Rıza Vermiyorum.

Velisi ve/vasisi olduğum ve kaydını yaptırmaya yetkili olduğum öğrencinin ___________

Kişisel verilerinin yukarıda belirtilen amaçlarla doğrultusunda işlenmesine, 

 • Açık Rıza Veriyorum. 
 • Açık Rıza Vermiyorum.

Elektronik Ticari İleti İzni 

İstediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, elektronik, iletilerimizde belirtilen işlemi “ticari elektronik iletişimi” durdurabileceğimi genelmudurluk@arsiv.sevinc.k12.tr’ye talebimi, iletişim bilgilerimi, gönderilen ticari iletiye ilişkin iletinin gönderildiği verileri belirterek ticari ileti gönderilmesini reddedebileceğim hakkında bilgilendirilerek; tarafıma ait olan iletişim kanalları vasıtasıyla, Sevinç Eğitim Kurumları tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, Eğitim Kurumu hakkında tüm etkinlik, davet, iletişim ve pazarlama faaliyetleri  ve Sevinç Store ürün hizmetlerini tanıtmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına işlenmesine 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.

Aşağıda belirtmiş olduğum iletişim kanalları vasıtasıyla Sevinç Eğitim Kurumları hakkında reklam, kampanya, bilgilendirme amacıyla elektronik ticari iletilerin tarafıma iletilmesini onaylıyorum.

 • SMS
 • Telefon
 • Mail

Velinin Adı-Soyadı: …………………….

İmza: ……………………………

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

KURUMSAL

» HAKKIMIZDA» TANITIM» BAŞARILARIMIZ» KURUCUMUZDAN MESAJLAR» HABERLER» YAYINLAR» YÖNETİM KADROMUZ» FOTOĞRAFLAR» KATALOG» EĞİTİM ÖĞRETİM» VİDEOLAR» KVKK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SEVİNÇ'TE YAŞAM

» KULÜPLER» REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK» BESLENME» ETKİNLİKLER» ÖĞRENCİ İŞLERİ» ULAŞIM» YAZ KIŞ SANAT SPOR OKULLARI» OKUL REHBERİ» GÜVENLİK» YETENEK VE İLGİ AKADEMİSİ» LITERATÜR» SAĞLIK

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Küçükbakkalköy Mahallesi, Merdivenköy Yolu Caddesi No: 24-38, 34750 Ataşehir/İstanbul

Telefon : +90 216 386 05 05

Email : genelmudurluk@sevinc.k12.tr

PENCEREYİ KAPAT
Sevinç Koleji kampanya ve kayıt fırsatlarından mail ve sms yoluyla haberdar olmak istiyorum
Kişisel verilerin korunması aydınlatma metnini okudum anladım.
Açık rıza metnini okudum anladım.
FORMU GÖNDER
modal aç